-->
உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்
கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே.


திருப்பரங்குன்றம் முருகப் பெருமான் அருளோடும் துணையோடும்

Thursday, January 17, 2013


பெருந்தலைவர் காமாராஜர் ஜாதகம்.சிறப்புகள்.
குரு - ஆட்சி
சனி - ஆட்சி
புதன் - ஆட்சி
தர்ம கர்மாதிபதி யோகம்- 9,10ம் அதிபதிகளின் சப்தம பார்வை.
சூரியன் வர்க்கோத்தமம்.
இப்படி ஜாதகம் இவருக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது.