-->
உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்
கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே.


திருப்பரங்குன்றம் முருகப் பெருமான் அருளோடும் துணையோடும்

Thursday, September 20, 2012

ஜோதிடச் சொற்களை ஆங்கிலத்தில் கற்றுக் கொள்வோமா?

ஜாதகம் – Horoscopes
இலக்கிணம் - Lagna – ascendant
உபகிரகம் - sub-planets or satellites
பாவம் – House
வர்க்க்ச் சக்கரம் - Divisional Charts
இராசி – Rasi
இராசி சக்கரம் – Rasi Chart
நவாம்சம் – Navamsam -

ஒற்றைப்படை இராசி – ஓஜ ராசி – ODD Rasi
இரட்டைப்படை இராசி -  யுக்ம ராசி  - Even Rasi

சர ராசி  - Movable Rasi
ஸ்திர ராசி  - Fixed Rasi
உபய ராசி  - Dual Rasi

நெறுப்பு ராசி – Fiery Rasi
நில ராசி – Earthy Rasi
காற்று ராசி – airy Rasi
நீர் ராசி – watery Rasi

சுப கிரகம் - Benefics
இயற்கை சுப கிரகம் – Natural Benefics
அசுப கிரகம் – Malefics
இயற்கை அசுப கிரகம் – Natural Malefics

ஆண் கிரகம் – Male Planets
பெண் கிரகம் – Female Planets

உச்சம் - Exalted
உச்ச ராசி - exaltation rasi
நீசம் – debilitated
நீச ராசி – debilitation rasi
மூலத்திரிகோணம் – moolatrikona
சொந்த வீடு - Own House

நட்பு – Friends
சமம் – Nuetral
பகை – Enemies
தற்காலிக நட்பு பகை – Temporary Relationship
இயற்கை நட்பு பகை – Natural Relationship

உபகிரகம் - Sub-Planets – Upagrahas – satellites

பார்வை - Aspect
சேர்க்கை – Conjunctions
பலம் – Strength
பாவாதிபதி – Lord of the House
பாவத்தின் பலம் - Strenght of the House
கேந்திரம் – Angles (Kendram) – Quadrant
கேந்திராதிபதி - Angular Lord
திரிகோணம் – Trine –
திரிகோணாதிபதி - Trinal Lord
பரிவர்த்தனை – Exchange
சேர்க்கை - conjoined
வருட ஜாதகம் – தாஜிகம் - Tajaka annual chart,
காரகர் - significator

No comments:

Post a Comment

தங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க முன்வந்தமைக்கு நன்றி